Skip to main content

De garnalenvlet de ZV3 slaat om!

Geschreven door Cor Draijer   
vrijdag, 10 april 2009 20:52

 
ZANDVOORT 23 september 1932. De ZV3, het garnalenbootje - een vlet - waarmede Piet Loos en Jan Visser gisteravond zee kozen is hedenmorgen omstreeks half zes onbemand ter hoogte van het Noordzee Hotel op het Zuigerstang komen aandrijven. Van dit treurige feit deed Willem Loos, de broer van één der slachtoffers, aangifte bij de Politie. Waarnemend commissaris - inspecteur Bollee – stelde onmiddellijk den commandant van de Zandvoortschc Reddings Brigade – de heer van der Mije - hiermede in kennis, waarna de familieleden van Loos en Visser met het vreselijke nieuws bekend werden gemaakt.

Ernstig ongeluk
Gisteravond plm. 9 uur was de ZV3 uitgevaren tegelijk met nog een Zandvoortsche garnalenvisser, welke laatste 's avonds laat al weer was binnen gekomen. Jan Paap ontdekte als eerste de Z.V. 3 op het strand. Hij wist dat zij uitgevaren waren en zag aan de scheve ligging van het schip en aan het overboord hangen van het net dat er een ernstig ongeluk was gebeurd. Ook de vangst bleek zich nog aan boord te bevinden. Al ras was het duidelijk dat één der opvarenden overboord was geslagen of gevallen met het ophalen van het net en de ander met een poging tot redding mede was verdronken. De opvarenden van de Z.V. 3 konden geen van beiden zwemmen.Zij waren gekleed in zware oliepakken en hoge zeelaarzen. Een dergelijke uitrusting geeft weinig kans op redding. PIET LOOS was 36 jaar oud en gehuwd met Maartje Woudenberg. Het echtpaar had drie kinderen, 2 meisjes respectievelijk 10 en 6 jaar oud en een zoontje van 4 jaar.

Doortastende zeeman
JAN VISSER was 26 jaar oud. Hij was pas gehuwd nl. op 26 november 1931, dus nog geen jaar geleden, met Betti Höfter oud 25 jaar. Jan Visser stond als een flinke doortastende zeeman bekend. Toen enkele jaren geleden een binnenkomende trein het perron opreed van het N.S.station te Zandvoort - waarbij een vrouw om het leven kwam - was het Jan Visser die als passagier zoveel tegenwoordigheid van geest had om het vuur onder de locomotief uit te trekken, waarmede hij een dreigende ketel ontploffing hielp voorkomen.

Lichaam aangespoeld
Bij het omslaan van de ZV4 op 23 Mei van dit jaar, waarbij Schipper Jan Paap en Frans van der Ploeg het leven lieten, waren het Piet Loos en Jan Visser die met gevaar voor eigen leven gewaagde pogingen in het werk stelden om hun collega's te redden. Op 23 september 1932 was het terstond duidelijk dat beide vissers omgekomen waren. De Zandvoortsche Reddings Brigade bracht onmiddellijk de z.g. Strandwagen in gereedheid en men vormde groepen van leden en vrijwilligers die het strand afzochten naar de lichamen van de beide slachtoffers. Nog op dezelfde dag - de 23ste september 1932 - te kwart voor vier uur spoelde bij paal 61 - anderhalve kilometer ten noorden van de Zeeweg – het lichaam van Jan Visser op het strand aan.

Begrafenis
Vanuit het Noorderbad werd de politie van Zandvoort met de vondst in kennis gesteld. Onverwijld vertrok de wagen van de Z.R.B, om het ontzielde lichaam naar de woning van het echtpaar Visser aan de Rozenobelstraat 8 te vervoeren. Onder zeer grote belangstelling vond op Dinsdagmiddag 27 september 1932 op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort de begrafenis van Jan Visser plaats. De vader van de overledene, die de vorige week woensdag van IJmuiden ter visvangst was uitgevaren, en die men per radio van het overlijden van zijn zoon op de hoogte trachtte te stellen, had men niet kunnen bereiken. Het schip waarop Visser sr. vaarde had geen radio aan boord.

Raad voor de Scheepvaart
De Gemeente Zandvoort werd vertegenwoordigd door de Heer Corn. Slegers Loco-burgemeester en door Wethouder T. Molenaar. De Raad voor de Scheepvaart was vertegenwoordigd door de Inspecteur dhr.Van der Boon. Spreker aan de groeve was de plaatselijke predikant van de Hervormde Gemeente te Zandvoort, Ds. D. Tromp. Deze sprak n.a.v. Psalm 10 vers 14: Gij ziet het immers, want Gij aanschouwt de moeite en hel verdriet, opdat men het in Uw hand geve. Op U verlaat zich de zwakke.

Stoffelijk overschot aangespoeld op strand van IJmuiden
Op 3 oktober 1932 werd het stoffelijk overschot van wijlen Piet Loos op het strand te IJmuiden, gemeente Velsen, aangetroffen. Na de nodige formaliteiten, waarvoor men zich te Zandvoort bijzonder inspande, kon het stoffelijk overschot naar de woning aan de Willemstraat 7 te Zandvoort worden overgebracht.Een afschrift van de akte zoals door de Ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Zandvoort werd ingeschreven laten wij hier volgen: "In het jaar 1932 de zesde dag in de maand oktober is door ons Ambtenaar van den burgerlijke stand der gemeente Zandvoort ingeschreven het navolgende uittreksel Burgerlijke Stand der Gemeente Velsen. Uit het register van Overlijden van voormelde gemeente blijkt dat daar op drie oktober 1932 des voormiddag kwart na zes uur vanuit de Noordzee is aangespoeld het lijk van Pieter Loos oud zes en dertig jaren - visscher - geboren en wonende te Zandvoort echtgenoot van Maartjc Woudenberg - zoon van Arie Loos en Aagje Koper - beiden zonder beroep en wonende te Zandvoort."

Goed zeeman
De begrafenis vond vervolgens plaats op Donderdagmiddag 6 oktober 1932 te half drie uur op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort. Als eerste spreker voerde het woord Burgemeester Van Alphen die een zeer bewogen toespraak hield en daarbij ook aandacht besteedde aan al die inspanningen die geringen en groten betoonden aan de nabestaanden. De Inspecteur voor de Scheepvaart - dhr. Van der Boon herdacht Schipper Loos als een goed zeeman wiens scheepje tot in alle onderdelen aan strenge eisen voldeed. Tot slot sprak Ds. D. Tromp, predikant van de Hervormde Gemeente te Zandvoort. Als uitgangspunt van zijn preek had hij gekozen:" Joh. 14, vs l en 2A; Uw hart worde niet ontroerd; Gij lieden geloofd in God; Geloofd ook in mij. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen."