Skip to main content

Een vliegveld te Zandvoort?

Een vliegveld te Zandvoort?

Aldus de 'kop' in het verslag van een vergadering van de V. V. V. waarbij ook het parkeertarief aan de orde kwam. We schrijven einde van het jaar 1934.

"De rondvraag bracht de wens naar reclame, vooral in het binnenland, naar voren. Verzocht werd te bewerkstelligen dat er wijzigingen in de parkeerbepalingen komen door automobilisten bijv. één uur gratis te laten parkeren. Vervolgens werd de mogelijkheid overwogen om op Zandvoort te komen tot den aanleg van een vliegveld, ter bevordering van het vreemdelingen verkeer. De heer De Vries, agent van de K. L. M. Deelde mede, dat hij reeds enigen tijd aan dergelijke plannen werkt, maar dat deze met grote moeilijkheden gepaard gaan. De K. L. M. is nl. wel bereid een dergelijke lijn in exploitatie te nemen, doch blijft buiten de kwestie der aanlegkosten van het vliegveld, dat minstens 25 ha groot moet zijn. Na enige discussie werd besloten deze wellicht voor Zandvoort zeer belangrijke kwestie eerst uitvoerig in het bestuur te bespreken."